Logo RP
Logo IGSMIE
Logo NCBR
Logo IGSMIE

Konsorcjum, Krypton Polska Sp. z o.o. wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, realizuje projekt w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, „Nowe technologie w zakresie energii”:

Autonomiczny system zarządzania, równoważenia i wysokowydajnego magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystujący lokalne magazyny energii — AUTEN.


Cel projektu:
Celem projektu jest budowa rozproszonego systemu optymalizacyjno-prognozująco-zarządczego (AUTEN) dla lokalnych węzłów energetycznych (LWE), zapewniającego równoważenie i magazynowanie energii dla społeczności tworzących LWE obejmujących zarówno pojedyncze stacje transformatorowe [średnie/niskie napięcie: SN/nN) jak również sieci średniego napięcia.

Planowane efekty:
Planowanym efektem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, w postaci systemu AUTEN, które zagwarantuje użytkownikom, jednocześnie będącym właścicielami odnawialnych źródeł energii, wygodne i efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Rozwiązanie będzie odpowiedzią na problem związany z brakiem kompleksowego systemu zarządzania, równoważenia i magazynowania energii w lokalnych węzłach energetycznych (LWE).

Wartość projektu:
Wartość projektu wynosi: 33 698 981,44 zł

Wkład:
Wkład do projektu wynosi: 10 783 155,07 zł

Założenia: Schemat rozwiązania
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R prowadzących do opracowania autorskiego systemu zarządzania energią AUTEN wraz z demonstratorem Lokalnego Węzła Energetycznego (LWE) w skali 100 — 300 kW (faza Il) oraz w większej skali powyżej 800 kW (faza III). System AUTEN będzie miał za zadanie zarządzanie energią w ramach LWE, w tym lokalnymi (np. na poziomie klastra) i rozproszonymi (u poszczególnych użytkowników) magazynami i źródłami energii. LWE dotyczy obszaru np. klastra lub spółdzielni energetycznej.

Magazyn energii wykorzystujący technologie galwaniczne (baterie/akumulatory) o mocy 100kW i pojemności 100kWh

Opis zamówienia:
W związku z realizacją projektu nr NTE-I/0009/2021 pt. “Autonomiczny system zarządzania, równoważenia i wysokowydajnego magazynowania energii ze źródeł odnawialnych wykorzystujący lokalne magazyny energii” poszukujemy dostawcy magazynu energii w postacie niezależnej jednostki zamkniętej w kontenerze. Zamówienie dotyczy banku energii z falownikiem/falownikami, BMS-em, panelem operatora wyposażonym w moduł komunikacyjny w standardzie TCP, za pomocą którego będziemy mogli dokonywać wymiany informacji pomiędzy zewnętrznym PC, a magazynem energii, dodatkowo wyposażonym w układ sterujący.

Szczegóły dotyczące zamówienia w dokumencie PDF dostępnym poniżej:

Pobierz dokument

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert uległ wydłużeniu do dnia 28.02.2024 do godziny 12:00.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Ele-DriveCo Sp. z o.o.